سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز علمي تحقيقاتي دراالعرفان الشيعی 
موسس 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم دارالشفاء 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
حوزه علمیه قم دارالشفاء 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر نهج البلاغه