در بارگاه نور
49 بازدید
ناشر: مشعر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7635-28-1
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به حج از دیدگاهی عرفانی شامل موضوعات: پیشینه تاریخی مراسم حج, حکمت تشریع مناسک حج, وجوه اشتراک حج با عبادتهای دیگر, احرام, تلبیه, میقات, مطاف, طواف, سعی و صفا و مروه, تقصیر, وقوف, بعد سیاسی و اجتماعی حج و...